ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Γενικές Πληροφορίες

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.warehouse10.gr (εφεξής Warehouse10) στο οποίο διατίθενται προς πώληση επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» (εφεξής Κυρ-Γιάννη) με έδρα το Γιαννακοχώρι Νάουσας και ταχυδρομικό κώδικα 59200, Α.Φ.Μ. 999642144, Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ ΓΕΜΗ 21267026000, MAE 55111|52|B|03|3, τηλ. 23320 51100, φαξ 23320 51140 και με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@warehouse10.gr.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, αποθήκευση-μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στην παρούσα σελίδα καθώς η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο Warehouse10 και την πραγματοποίηση των αγορών σας.

Η πλοήγηση σας στο Warehouse10 καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρία μας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξη σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστείλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@warehouse10.gr πριν την πλοήγηση σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει μονομερώς και οποτεδήποτε τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από την παρούσα πλατφόρμα του Warehouse 10, το περιεχόμενο, την εξωτερική εμφάνιση, την σύνθεση, την δομή καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του Warehouse 10. Παράλληλα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα πλατφόρμα εγκαίρως για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση στους όρους. Επίσης, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του Warehouse10 αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.

2. Όροι Χρήσης

Η χρήση της πλατφόρμας Warehouse 10 πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μη προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του Warehouse10. Δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.warehouse10.gr έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.
Σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση της πλατφόρμας Warehouse10 από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη καθώς απαγορεύει ρητά την είσοδο χρηστών που δε πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που γίνει χρήση από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, ευθύνη φέρουν αποκλειστικά τα ίδια και οι κηδεμόνες τους.

Η εταιρία μας αναγνωρίζει τις σοβαρές ιατρικές και κοινωνικές συνέπειες που επιφέρει η αλόγιστη χρήση αλκοολούχων ποτών, ιδίως όταν αυτή προέρχεται από νεαρές ηλικίες, γι’ αυτό το λόγο, δεσμεύεται και εφαρμόζει πιστά το «Σχέδιο Αρχών Αυτοδέσμευσης Σχετικά με τη Διαφήμιση των Αλκοολούχων Ποτών και την Ενημέρωση των Καταναλωτών» το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, του Υπουργείου Υγείας και της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη κι Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.wineinmoderation.eu, πατώντας στην ένδειξη “WINE in MODERATION.com Art de Vivre” στο κάτω μέρος της σελίδας.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησία

Το σύνολο της παρούσας πλατφόρμας www.warehouse10.gr, φωτογραφίες και περιγραφές προϊόντων, άρθρα, γραφικά, εικόνες, κείμενα, σχέδια, εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, πάσης φύσεως σήματα, λογότυπα, η μορφή (layout) του Warehouse 10, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Κυρ-Γιάννη και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια του περιεχομένου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο Warehouse10 καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των χρηστών του Warehouse 10.

4. Προστασία Προσωπικού Απορρήτου

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς.

Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

 • Το όνομα, επίθετο και διεύθυνση και για επιχειρήσεις ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα για την τιμολόγηση και αποστολή του προϊόντος.
 • Τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου ως μέσο επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας.
 • Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας.
 • Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ( e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή χρήστη του www.warehouse10.gr διαχειρίζονται και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 της Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι νόμομοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 • Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό ( η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ’ ααίτηση σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας), για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
 • Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας ώστε να εντοπίσουμε ή να αποστρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.
 • Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.
 • Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν οι επεξεργασία εκτελείται με σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας και μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Επίσης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει τη διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσία, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία μας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή να έχετε επίγνωση κι να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης δηλαδή να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής δηλαδή να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου περιορισμούς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δηλαδή να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία πλην όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης κι στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δηλαδή να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε κατ’ επιλογή σας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης την οποία έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγει η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Το Warehouse 10 δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία, να διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του εγγεγραμμένου μέλους και να μη μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους που προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο καθώς και συνεργαζόμενα τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία συμβάλλουν αναγκαία στην εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας και εταιρίες μεταφορών που χρησιμοποιούν απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση αποθήκευσης και μεταφοράς της παραγγελίας.

Όσο είστε εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Warehouse 10 έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την κείμενη εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την εταιρία μας μόνο όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Warehouse 10 ή για όσο χρόνο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του. Ορισμένες ιστοσελίδες του Warehouse 10 είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν session cookies προκειμένου να διευκολύνουν την αναγνώριση και την περιήγηση σας στην πλατφόρμα του Warehouse 10.

Αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης του Warehouse 10, διαγράφονται και τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας καθώς και τα session cookies που εγκαταστάθηκαν στον Η/Υ σας. Τα στοιχεία που διατηρούνται είναι όσα ορίζονται εκ του νόμου. (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς)
Το Warehouse 10 διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών και επικοινωνίας μαζί σας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Warehouse 10 τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/συναίνεσης από εσάς, η οποία παρέχετε με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.

Εντούτοις, το Warehouse 10 δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων και δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε υλική ή μη, ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο χρήστης από την πρόσβαση του στο διαδίκτυο.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@warehouse10.gr. Για τυχόν καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή για την Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr

5. Εγγραφή στο Warehouse 10

Α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στο Warehouse 10 είτε κατά την εγγραφή σας είτε κατά την καταχώρηση παραγγελίας είναι εξαίρετα σημαντικό να είναι ορθά και επίκαιρα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρίας μαζί σας για την εκτέλεση των παραγγελιών και λοιπών υποχρεώσεων απέναντί σας. Για το λόγο αυτό, πριν την καταχώρηση της παραγγελίας πρέπει να είστε απόλυτα σίγουροι για την ορθότητα τους. Σε περίπτωση που εκτελεστεί λανθασμένη παραγγελία η οποία οφείλεται σε μη έγκυρη καταχώρηση στοιχείων από εσάς, η εταιρία δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη απέναντί σας.

Στην περίπτωση όπου επιλέξετε έκδοση τιμολογίου, η εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τα φορολογικά στοιχεία που έχετε δηλώσει για την έκδοση παραστατικού.

Β) Εγγραφή στη φόρμα Warehouse 10

Κατά την πρώτη αποστολή παραγγελίας στην εταιρία μας, θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες του Warehouse 10 με σκοπό την διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στην ειδική φόρμα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου και τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, Username και Password. Επίσης, ύστερα από δική σας συγκατάθεση/συναίνεση, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Κυρ-Γιάννη με το οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Αμέσως μετά την εγγραφή σας στο Warehouse 10, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο οποίο σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου.

6.Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει, τροποποιήσει ή να αναστείλει τη λειτουργία του Warehouse 10 εν μέρει ή εν όλο, μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Επίσης, η εταιρεία δύναται να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί μέσω του Warehouse 10 καθώς και την τιμολογιακή πολιτική, προσφορές ή εκπτώσεις που εφαρμόζει για το καθένα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Ακόμη, δύναται να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες του Warehouse 10 οποτεδήποτε θεωρήσει ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι χρήσης της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου η εταιρία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές του Warehouse 10 να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και να διατηρείται υψηλό το επίπεδο ασφαλείας.

Για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία του Warehouse 10 ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη. Επίσης, η εταιρία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ασφαλή χρήση της πλατφόρμας. Εάν παρά τα τηρούμενα μέτρα εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά τον χρηστών/επισκεπτών, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη.

Καλάθι Facebook Instagram
Καλώς Ορίσατε
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok